Home > News > V play News
ประกาศระบบเติมเงินปิดปรับปรุงชั่วคราวของบัตร True Money
07/06/2017
share on facebook

     
 

ประกาศระบบเติมเงินปิดปรับปรุงชั่วคราว
      การเติมเงิน True Money

       ทีมงาน Move on ขอแจ้งให้เพื่อนทราบว่า ทาง True Money จะทำการปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน ดำเนินการในวันที่ 07 มิถุนายน 2017 เวลา 23:00 น. - 08 มิถุนายน 2017 เวลา 04:00 น. ซึ่งเพื่อน ๆ ไม่สามารถเติมเงินด้วยบัตร True Money ในทุกช่องทาง ซึ่งมีผลดังนี้
     
     
           
  1. ไม่สามารถเติมเงินด้วยบัตร True Money ในวันที่ 8 มิถุนายน 2017 เวลา 01:10 - 01:15 น. (5 นาที)
  2.      
           ทีมงาน MOVE ON จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า