Home > News > Play Time
กิจกรรมหลอมรวมมหาสนุก
12/04/2017
share on facebook
   

กิจกรรมหลอมรวมมหาสนุก

   
 
   

วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 12.00 น. - 30 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

   
    เพื่อนๆ สามารถหลอมแร่ที่ได้จากไอเทมที่ได้รับจากกิจกรรม Korium Neutralizing agent หรือKorium Ore โดยมีวิธีการดังนี้    
     
 1. ให้เหล่านักบินเตรียมวัตถุดิบแล้วใช้เครื่อง Korium  Exchanger ในการหลอม     

     
     
 2.        
 3. ใส่วัตถุดิบเข้า         
         
 4.        
 5. กดปุ่มที่เป็นรูปมือ       
       
 6.    
   
    สูตรการหลอมแร่ต่างๆ จะเป็นดังตาราง   
   
ผลลัทธ์ที่ได้รับ
     
จำนวน Korium Neutralizing agent
     
จำนวน Korium Ore
     
     

     
           
   
    รายละเอียดไอเทมที่ได้รับจากเครื่อง Korium  Exchanger   
     
     
       Korium Pie
     
ผลลัทธ์ที่ได้รับ
     

      A-Type  Condensed
      Energy Kit
      จำนวน 200 EA
     

      A-Type  Condensed
      Shield Kit
      จำนวน 200 EA
     

      Search  Eye
      จำนวน 100 EA
     

       Engine Speed Card
จำนวน 2 EA
     

        Engine Manoeuvrability Card
จำนวน 2 EA     
     
   
   
     
     
      Korium Chloride
     
ผลลัทธ์ที่ได้รับ
     

        Rabbit  Necklace
        (30 Min)
      จำนวน 1 EA
     

        Dual  Safeguard
        Charm of the Gods (1H)
      จำนวน 3 EA
     

        Monster  Transformation
        Capsule
      จำนวน 10 EA
     

        Computer
        Random Box
จำนวน 1 EA
     

        D-Type  Condensed SP Kit
        จำนวน 200 EA     
     
         
   
     
     
      Neutralized Korium
     
ผลลัทธ์ที่ได้รับ
     

        Hax  Charm (3H)
      จำนวน 1 EA
     

        DRed  blade (10H)
      จำนวน 1EA
     

        Rabbit  Necklace (5H)
      จำนวน 1 EA
     

        Legend Meterial Capsule
จำนวน 1 EA
     

        C-Type  Condensed SP Kit
        จำนวน 300 EA     
     
         
 
         
    ทีมงาน Ace Online       
         share on facebook