Home > News > Play Time
Weekend Bonus EXP 80%
23/06/2016
share on facebook
Weekend Bonus EXP 80%


ระยะเวลากิจกรรม: 
25 มิถุนายน ถึง 26 มิถุนายน
รายละเอียดกิจกรรม:
คูณ EXP 80% ทั้งสองฝ่ายตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 01.00 น.
ในวันที่ 26 มิ.ย. คูณ 80% ถึง 23.59 น.