Home > News > Play Time
Happy Hour ทุกวัน 14.00 - 00.59!!
30/05/2016
share on facebook
Happy Hour ทุกวัน 14.00 - 00.59 น.


ระยะเวลากิจกรรม: 1 มิถุนายน ถึง 29 มิถุนายน
เวลา Happy Hour: 14.00 น. - 00.59 น.
รายละเอียดกิจกรรม: ในช่วงเวลา Happy Hour จะได้รับ EXP, SPI และอัตราการดรอปไอเทมเพิ่มขึ้นดังนี้

EXP เพิ่มขึ้น 50%
SPI เพิ่มขึ้น 50%
อัตราดรอปไอเทมเพิ่มขึ้น 50%